.

یادگاری از من خواهد ماند

                                 آیا

بر درختانی که زمانی

                           از کنارشان گذشته ام

بر زنانی

         که با سرانگشتانم

                              بر سپیدی پوست شان

                                                        سرودی نهانی نوشته ام

یادگاری از من خواهد ماند آیا

بر شبهایی که بی دلیل گریسته ام

بر روزهایی که 

                   بی دلیل

                              زیسته ام؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید