یادداشت های روزانه ی یک تازه روانی -5

در من فرو، شبان سیاهی ست طی شده

اردیبهشت بوده سپاهی ست دی شده

انگار مست شامگهان از سرم پرید

بر جا نشان کهنه ی آهی ست قی شده

این بانگ نو که هی کند از دیده خواب را

آواز تلخ ذره ی کاهی ست نی شده

در ساغرت بریز ز خونگاه دیده ام

کاین خون دیده خون نگاهی ست می شده

بر من نشد عیان که در این جا چه می کنم

در پشت سر جنازه ی راهی ست طی شده

/ 3 نظر / 4 بازدید
نش

ادامه بده، همین بهتره !

نش

اینو نوشتم که بدونی دوست دارم!

نجم الهدي

طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل بیفتد آن که در این راه با شتاب رود