عبور دور از نزدیک (3)

دانوبی

میان ابروانت

دلتایی

خیره به من

سربرآورده از حضور جلبک ها

اشک ها سربالا

رودخانه به مصب می ریزد

از نم اش دورم من

از سیاهی غاری

                   ناله برمی خیزد

بزدلی در بامی، ضد نورم من

/ 0 نظر / 4 بازدید